Taiwan Taipei Mission Alumni
  Login  |  Register as:   Alumni :: Current :: Friend   Sunday, February 23rd 
   

Pinyin Cross-Reference Guide


Zhuyin
注音
Hanyu Pinyin
漢語拼音
Wade Giles
Yale
耶魯拼音

Tongyong Pinyin
通用拼音

a a a a
ai ai ai ai
an an an an
ang ang ang ang
ao ao au ao
ㄅㄚ ba pa ba ba
ㄅㄞ bai pai bai bai
ㄅㄢ ban pan ban ban
ㄅㄤ bang pang bang bang
ㄅㄠ bao pao bau bao
ㄅㄟ bei pei bei bei
ㄅㄣ ben pen ben ben
ㄅㄥ beng peng beng beng
ㄅㄧ bi pi bi bi
ㄅㄧㄢ bian pien byan bian
ㄅㄧㄠ biao piao byau biao
ㄅㄧㄝ bie pieh bye bie
ㄅㄧㄣ bin pin bin bin
ㄅㄧㄥ bing ping bing bing
ㄅㄛ bo po bwo bo
ㄅㄨ bu pu bu bu
ㄘㄚ ca ts'a tsa ca
ㄘㄞ cai ts'ai tsai cai
ㄘㄢ can ts'an tsan can
Zhuyin
注音
Hanyu Pinyin
漢語拼音
Wade Giles
Yale
耶魯拼音

Tongyong Pinyin
通用拼音

ㄘㄤ cang ts'ang tsang cang
ㄘㄠ cao ts'ao tsau cao
ㄘㄜ ce ts'e tse ce
ㄘㄣ cen ts'en tsen cen
ㄘㄥ ceng ts'eng tseng ceng
ㄔㄚ cha ch'a cha cha
ㄔㄞ chai ch'ai chai chai
ㄔㄢ chan ch'an chan chan
ㄔㄤ chang ch'ang chang chang
ㄔㄠ chao ch'ao chau chao
ㄔㄜ che ch'e che che
ㄔㄣ chen ch'en chen chen
ㄔㄥ cheng ch'eng cheng cheng
chi ch'ih chr chih
ㄔㄨㄥ chong ch'ung chung chong
ㄔㄡ chou ch'ou chou chou
ㄔㄨ chu ch'u chu chu
ㄔㄨㄚ chua chua chwa chua
ㄔㄨㄞ chuai ch'uai chwai chuai
ㄔㄨㄢ chuan ch'uan chwan chuan
ㄔㄨㄤ chuang ch'uang chwang chuang
ㄔㄨㄟ chui ch'ui chwei chuei
ㄔㄨㄣ chun ch'un chwun chun
ㄔㄨㄛ chuo ch'o chwo chuo
ci tz'u tsz cih
Zhuyin
注音
Hanyu Pinyin
漢語拼音
Wade Giles
Yale
耶魯拼音

Tongyong Pinyin
通用拼音

ㄘㄨㄥ cong ts'ung tsung cong
ㄘㄡ cou ts'ou tsou cou
ㄘㄨ cu ts'u tsu cu
ㄘㄨㄢ cuan ts'uan tswan cuan
ㄘㄨㄟ cui ts'ui tswei cuei
ㄘㄨㄣ cun ts'un tswun cun
ㄘㄨㄛ cuo ts'o tswo cuo
ㄉㄚ da ta da da
ㄉㄞ dai tai dai dai
ㄉㄢ dan tan dan dan
ㄉㄤ dang tang dang dang
ㄉㄠ dao tao dau dao
ㄉㄜ de te de de
ㄉㄟ dei tei dei dei
ㄉㄣ den ten den den
ㄉㄥ deng teng deng deng
ㄉㄧ di ti di di
ㄉㄧㄢ dian tien dyan dian
ㄉㄧㄤ diang tiang dyang diang
ㄉㄧㄠ diao tiao dyau diao
ㄉㄧㄝ die tieh dye die
ㄉㄧㄥ ding ting ding ding
ㄉㄧㄡ diu tiu dyou diou
ㄉㄨㄥ dong tung dung dong
Zhuyin
注音
Hanyu Pinyin
漢語拼音
Wade Giles
Yale
耶魯拼音

Tongyong Pinyin
通用拼音

ㄉㄡ dou tou dou dou
ㄉㄨ du tu du du
ㄉㄨㄢ duan tuan dwan duan
ㄉㄨㄟ dui tui dwei duei
ㄉㄨㄣ dun tun dwun dun
ㄉㄨㄛ duo to dwo duo
e e e e
ei ei ei ei
en en en en
er erh er er
ㄈㄚ fa fa fa fa
ㄈㄢ fan fan fan fan
ㄈㄤ fang fang fang fang
ㄈㄟ fei fei fei fei
ㄈㄣ fen fen fen fen
ㄈㄥ feng feng feng fong
ㄈㄛ fo fo fwo fo
ㄈㄡ fou fou fou fou
ㄈㄨ fu fu fu fu
ㄍㄚ ga ka ga ga
ㄍㄞ gai kai gai gai
ㄍㄢ gan kan gan gan
ㄍㄤ gang kang gang gang
ㄍㄠ gao kao gau gao
Zhuyin
注音
Hanyu Pinyin
漢語拼音
Wade Giles
Yale
耶魯拼音

Tongyong Pinyin
通用拼音

ㄍㄜ ge ke ge ge
ㄍㄟ gei kei gei gei
ㄍㄣ gen ken gen gen
ㄍㄥ geng keng geng geng
ㄍㄨㄥ gong kung gung gong
ㄍㄡ gou kou gou gou
ㄍㄨ gu ku gu gu
ㄍㄨㄚ gua kua gwa gua
ㄍㄨㄞ guai kuai gwai guai
ㄍㄨㄢ guan kuan gwan guan
ㄍㄨㄤ guang kuang gwang guang
ㄍㄨㄟ gui kuei gwei guei
ㄍㄨㄣ gun kun gwun gun
ㄍㄨㄛ guo kuo gwo guo
ㄏㄚ ha ha ha ha
ㄏㄞ hai hai hai hai
ㄏㄢ han han han han
ㄏㄤ hang hang hang hang
ㄏㄠ hao hao hau hao
ㄏㄜ he he he he
ㄏㄟ hei hei hei hei
ㄏㄣ hen hen hen hen
ㄏㄥ heng heng heng heng
ㄏㄨㄥ hong hung hung hong
Zhuyin
注音
Hanyu Pinyin
漢語拼音
Wade Giles
Yale
耶魯拼音

Tongyong Pinyin
通用拼音

ㄏㄡ hou hou hou hou
ㄏㄨ hu hu hu hu
ㄏㄨㄚ hua hua hwa hua
ㄏㄨㄞ huai huai hwai huai
ㄏㄨㄢ huan huan hwan huan
ㄏㄨㄤ huang huang hwang huang
ㄏㄨㄟ hui hui hwei huei
ㄏㄨㄣ hun hun hwun hun
ㄏㄨㄛ huo huo hwo huo
ㄐㄧ ji chi ji ji
ㄐㄧㄚ jia chia jya jia
ㄐㄧㄢ jian chien jyan jian
ㄐㄧㄤ jiang chiang jyang jiang
ㄐㄧㄠ jiao chiao jyau jiao
ㄐㄧㄝ jie chieh jye jie
ㄐㄧㄣ jin chin jin jin
ㄐㄧㄥ jing ching jing jing
ㄐㄩㄥ jiong chiung jyung jyong
ㄐㄧㄡ jiu chiu jyou jiou
ㄐㄩ ju chu: jyu jyu
ㄐㄩㄢ juan chuan: jywan juan
ㄐㄩㄝ jue chueh: jywe jue
ㄐㄩㄣ jun chun: jyun jun
ㄎㄚ ka k'a ka ka
Zhuyin
注音
Hanyu Pinyin
漢語拼音
Wade Giles
Yale
耶魯拼音

Tongyong Pinyin
通用拼音

ㄎㄞ kai k'ai kai kai
ㄎㄢ kan k'an kan kan
ㄎㄤ kang k'ang kang kang
ㄎㄠ kao k'ao kau kao
ㄎㄜ ke k'e ke ke
ㄎㄣ ken k'en ken ken
ㄎㄥ keng k'eng keng keng
ㄎㄨㄥ kong k'ung kung kong
ㄎㄡ kou k'ou kou kou
ㄎㄨ ku k'u ku ku
ㄎㄨㄚ kua k'ua kwa kua
ㄎㄨㄞ kuai k'uai kwai kuai
ㄎㄨㄢ kuan k'uan kwan kuan
ㄎㄨㄤ kuang k'uang kwang kuang
ㄎㄨㄟ kui k'uei kwei kuei
ㄎㄨㄣ kun k'un kwun kun
ㄎㄨㄛ kuo k'uo kwo kuo
ㄌㄚ la la la la
ㄌㄞ lai lai lai lai
ㄌㄢ lan lan lan lan
ㄌㄤ lang lang lang lang
ㄌㄠ lao lao lau lao
ㄌㄜ le le le le
ㄌㄟ lei lei lei lei
Zhuyin
注音
Hanyu Pinyin
漢語拼音
Wade Giles
Yale
耶魯拼音

Tongyong Pinyin
通用拼音

ㄌㄥ leng leng leng leng
ㄌㄧ li li li li
ㄌㄧㄚ lia lia lya lia
ㄌㄧㄢ lian lien lyan lian
ㄌㄧㄤ liang liang lyang liang
ㄌㄧㄠ liao liao lyau liao
ㄌㄧㄝ lie lieh lye lie
ㄌㄧㄣ lin lin lin lin
ㄌㄧㄥ ling ling ling ling
ㄌㄧㄡ liu liu lyou liou
ㄌㄛ lo lo lo lo
ㄌㄨㄥ long lung lung long
ㄌㄡ lou lou lou lou
ㄌㄨ lu lu lu lu
ㄌㄩ lu: lyu lyu
ㄌㄨㄢ luan luan lwan luan
ㄌㄩㄢ lüan luan: lywan lyuan
ㄌㄩㄝ lue lueh: lywe lyue
ㄌㄨㄣ lun lun lwun lun
ㄌㄩㄣ lün lun: lyun lyuen
ㄌㄨㄛ luo luo lwo luo
ㄇㄚ ma ma ma ma
ㄇㄞ mai mai mai mai
ㄇㄢ man man man man
Zhuyin
注音
Hanyu Pinyin
漢語拼音
Wade Giles
Yale
耶魯拼音

Tongyong Pinyin
通用拼音

ㄇㄤ mang mang mang mang
ㄇㄠ mao mao mau mao
ㄇㄜ me me me me
ㄇㄟ mei mei mei mei
ㄇㄣ men men men men
ㄇㄥ meng meng meng meng
ㄇㄧ mi mi mi mi
ㄇㄧㄢ mian mien myan mian
ㄇㄧㄠ miao miao myau miao
ㄇㄧㄝ mie mieh mye mie
ㄇㄧㄣ min min min min
ㄇㄧㄥ ming ming ming ming
ㄇㄧㄡ miu miu myou miou
ㄇㄛ mo mo mwo mo
ㄇㄡ mou mou mou mou
ㄇㄨ mu mu mu mu
ㄋㄚ na na na na
ㄋㄞ nai nai nai nai
ㄋㄢ nan nan nan nan
ㄋㄤ nang nang nang nang
ㄋㄠ nao nao nau nao
Zhuyin
注音
Hanyu Pinyin
漢語拼音
Wade Giles
Yale
耶魯拼音

Tongyong Pinyin
通用拼音

ㄋㄜ ne ne ne ne
ㄋㄟ nei nei nei nei
ㄋㄣ nen nen nen nen
ㄋㄥ neng neng neng neng
ㄋㄧ ni ni ni ni
ㄋㄧㄚ nia nia nya nia
ㄋㄧㄢ nian nien nyan nian
ㄋㄧㄤ niang niang nyang niang
ㄋㄧㄠ niao niao nyau niao
ㄋㄧㄝ nie nieh nye nie
ㄋㄧㄣ nin nin nin nin
ㄋㄧㄥ ning ning ning ning
ㄋㄧㄡ niu niu nyou niou
ㄋㄨㄥ nong nung nung nong
ㄋㄡ nou nou nou nou
ㄋㄨ nu nu nu nu
ㄋㄩ nu: nyu nyu
ㄋㄨㄢ nuan nuan nwan nuan
ㄋㄩㄝ nüe nueh: nywe nyue
ㄋㄨㄣ nun nuen nwen nun
ㄋㄨㄛ nuo no nwo nuo
ou ou ou ou
ㄆㄚ pa p'a pa pa
ㄆㄞ pai p'ai pai pai
ㄆㄢ pan p'an pan pan
Zhuyin
注音
Hanyu Pinyin
漢語拼音
Wade Giles
Yale
耶魯拼音

Tongyong Pinyin
通用拼音

ㄆㄤ pang p'ang pang pang
ㄆㄠ pao p'ao pau pao
ㄆㄟ pei p'ei pei pei
ㄆㄣ pen p'en pen pen
ㄆㄥ peng p'eng peng peng
ㄆㄧ pi p'i pi pi
ㄆㄧㄢ pian p'ien pyan pian
ㄆㄧㄠ piao p'iao pyau piao
ㄆㄧㄝ pie p'ieh pye pie
ㄆㄧㄣ pin p'in pin pin
ㄆㄧㄥ ping p'ing ping ping
ㄆㄛ po p'o pwo po
ㄆㄡ pou p'ou pou pou
ㄆㄨ pu p'u pu pu
ㄑㄧ qi ch'i chi ci
ㄑㄧㄚ qia ch'ia chya cia
ㄑㄧㄢ qian ch'ien chyan cian
ㄑㄧㄤ qiang ch'iang chyang ciang
ㄑㄧㄠ qiao ch'iao chyau ciao
ㄑㄧㄝ qie ch'ieh chye cie
ㄑㄧㄣ qin ch'in chin cin
ㄑㄧㄥ qing ch'ing ching cing
ㄑㄩㄥ qiong ch'iung chyung cyong
ㄑㄧㄡ qiu ch'iu chyou ciou
ㄑㄩ qu ch'u: chyu cyu
Zhuyin
注音
Hanyu Pinyin
漢語拼音
Wade Giles
Yale
耶魯拼音

Tongyong Pinyin
通用拼音

ㄑㄩㄢ quan ch'uan: chywan cyuan
ㄑㄩㄝ que ch'ueh: chywe cyue
ㄑㄩㄣ qun ch'un: chyun cyun
ㄖㄢ ran jan ran ran
ㄖㄤ rang jang rang rang
ㄖㄠ rao jao rau rao
ㄖㄜ re je re re
ㄖㄣ ren jen ren ren
ㄖㄥ reng jeng reng reng
ri jih r rih
ㄖㄨㄥ rong jung rung rong
ㄖㄡ rou jou rou rou
ㄖㄨ ru ju ru ru
ㄖㄨㄢ ruan juan rwan ruan
ㄖㄨㄟ rui jui rwei ruei
ㄖㄨㄣ run jun rwun run
ㄖㄨㄛ ruo jo rwo ruo
ㄙㄚ sa sa sa sa
ㄙㄞ sai sai sai sai
ㄙㄢ san san san san
ㄙㄤ sang sang sang sang
ㄙㄠ sao sao sau sao
ㄙㄜ se se se se
ㄙㄟ sei sei sei sei
ㄙㄣ sen sen sen sen
Zhuyin
注音
Hanyu Pinyin
漢語拼音
Wade Giles
Yale
耶魯拼音

Tongyong Pinyin
通用拼音

ㄙㄥ seng seng seng seng
ㄕㄚ sha sha sha sha
ㄕㄞ shai shai shai shai
ㄕㄢ shan shan shan shan
ㄕㄤ shang shang shang shang
ㄕㄠ shao shao shau shao
ㄕㄜ she she she she
ㄕㄟ shei shei shei shei
ㄕㄣ shen shen shen shen
ㄕㄥ sheng sheng sheng sheng
shi shih shr shih
ㄕㄨㄥ shong shung shung shong
ㄕㄡ shou shou shou shou
ㄕㄨ shu shu shu shu
ㄕㄨㄚ shua shua shwa shua
ㄕㄨㄞ shuai shuai shwai shuai
ㄕㄨㄢ shuan shuan shwan shuan
ㄕㄨㄤ shuang shuang shwang shuang
ㄕㄨㄟ shui shui shwei shuei
ㄕㄨㄣ shun shun shwun shun
ㄕㄨㄛ shuo shuo shwo shuo
si ssu sz sih
ㄙㄨㄥ song sung sung song
ㄙㄡ sou sou sou sou
ㄙㄨ su su su su
Zhuyin
注音
Hanyu Pinyin
漢語拼音
Wade Giles
Yale
耶魯拼音

Tongyong Pinyin
通用拼音

ㄙㄨㄢ suan suan swan suan
ㄙㄨㄟ sui sui swei suei
ㄙㄨㄣ sun sun swun sun
ㄙㄨㄛ suo so swo suo
ㄊㄚ ta t'a ta ta
ㄊㄞ tai t'ai tai tai
ㄊㄢ tan t'an tan tan
ㄊㄤ tang t'ang tang tang
ㄊㄠ tao t'ao tau tao
ㄊㄜ te t'e te te
ㄊㄥ teng t'eng teng teng
ㄊㄧ ti t'i ti ti
ㄊㄧㄢ tian t'ien tyan tian
ㄊㄧㄠ tiao t'iao tyau tiao
ㄊㄧㄝ tie t'ieh tye tie
ㄊㄧㄥ ting t'ing ting ting
ㄊㄨㄥ tong t'ung tung tong
ㄊㄡ tou t'ou tou tou
ㄊㄨ tu t'u tu tu
ㄊㄨㄢ tuan t'uan twan tuan
ㄊㄨㄟ tui t'ui twei tuei
ㄊㄨㄣ tun t'un twun tun
ㄊㄨㄛ tuo t'o two tuo
ㄨㄚ wa wa wa wa
ㄨㄞ wai wai wai wai
Zhuyin
注音
Hanyu Pinyin
漢語拼音
Wade Giles
Yale
耶魯拼音

Tongyong Pinyin
通用拼音

ㄨㄢ wan wan wan wan
ㄨㄤ wang wang wang wang
ㄨㄟ wei wei wei wei
ㄨㄣ wen wen wen wun
ㄨㄥ weng weng weng wong
ㄨㄛ wo wo wo wo
wu wu wu wu
ㄒㄧ xi hsi syi si
ㄒㄧㄚ xia hsia sya sia
ㄒㄧㄢ xian hsien syan sian
ㄒㄧㄤ xiang hsiang syang siang
ㄒㄧㄠ xiao hsiao syau siao
ㄒㄧㄝ xie hsieh sye sie
ㄒㄧㄣ xin hsin syin sin
ㄒㄧㄥ xing hsing sying sing
ㄒㄩㄥ xiong hsiung syung syong
ㄒㄧㄡ xiu hsiu syou siou
ㄒㄩ xu hsu: syu syu
ㄒㄩㄢ xuan hsuan: sywan syuan
ㄒㄩㄝ xue hsueh: sywe syue
ㄒㄩㄣ xun hsun: syun syun
ㄧㄚ ya ya ya ya
ㄧㄞ yai yai yai yai
ㄧㄢ yan yan yan yan
ㄧㄤ yang yang yang yang
Zhuyin
注音
Hanyu Pinyin
漢語拼音
Wade Giles
Yale
耶魯拼音

Tongyong Pinyin
通用拼音

ㄧㄠ yao yao yau yao
ㄧㄝ ye yeh ye ye
yi i yi yi
ㄧㄣ yin yin yin yin
ㄧㄥ ying ying ying ying
ㄩㄥ yong yung yung yong
ㄧㄡ you yu you you
yu: yu yu
ㄩㄢ yuan yuan: ywan yuan
ㄩㄝ yue yueh: ywe yue
ㄩㄣ yun yun: yun yun
ㄗㄚ za tsa dza za
ㄗㄞ zai tsai dzai zai
ㄗㄢ zan tsan dzan zan
ㄗㄤ zang tsang dzang zang
ㄗㄠ zao tsao dzau zao
ㄗㄜ ze tse dze ze
ㄗㄟ zei tsei dzei zei
ㄗㄣ zen tsen dzen zen
ㄗㄥ zeng tseng dzeng zeng
ㄓㄚ zha cha ja jha
ㄓㄞ zhai chai jai jhai
ㄓㄢ zhan chan jan jhan
ㄓㄤ zhang chang jang jhang
ㄓㄠ zhao chao jau jhao
Zhuyin
注音
Hanyu Pinyin
漢語拼音
Wade Giles
Yale
耶魯拼音

Tongyong Pinyin
通用拼音

ㄓㄜ zhe che je jhe
ㄓㄟ zhei chei jei jhei
ㄓㄣ zhen chen jen jhen
ㄓㄥ zheng cheng jeng jheng
zhi chih jr jhih
ㄓㄨㄥ zhong chung jung jhong
ㄓㄡ zhou chou jou jhou
ㄓㄨ zhu chu ju jhu
ㄓㄨㄚ zhua chua jwa jhua
ㄓㄨㄞ zhuai chuai jwai jhuai
ㄓㄨㄢ zhuan chuan jwan jhuan
ㄓㄨㄤ zhuang chuang jwang jhuang
ㄓㄨㄟ zhui chui jwei jhuei
ㄓㄨㄣ zhun chun jwun jhun
ㄓㄨㄛ zhuo cho jwo jhuo
zi tzu dz zih
ㄗㄨㄥ zong tsung dzung zong
ㄗㄡ zou tsou dzou zou
ㄗㄨ zu tsu dzu zu
ㄗㄨㄢ zuan tsuan dzwan zuan
ㄗㄨㄟ zui tsui dzwei zuei
ㄗㄨㄣ zun tsun dzwun zun
ㄗㄨㄛ zuo tso dzwo zuo

http://taiwan.taipei.mission.net© 1996 - 2002, Taiwan Taipei Mission Alumni Website Team
"Site-in-a-Box" (SIB) is a service mark of the LDS Mission Network. Version 2.1