Taiwan Taipei Mission Alumni
  Login  |  Register as:   Alumni :: Current :: Friend   Sunday, September 19th 
   

Missions


Africa West 西非洲 Xi Feizhou
Alabama Birmingham 阿拉巴馬伯明罕 Alabama Bómínghan
Alabama-Florida 阿拉巴馬-佛羅里達 Alabama Fúluólidá
Alaska Anchorage 阿拉斯加安克拉治 Alasijia Ankèlazhì
Alaskan-Canadian 阿拉斯加-加拿大 Alasijia-Jianádà
Andes 安第斯山 Andìsi Shan
Andes Peru 安第斯山秘魯 Andìsi Shan Bìlu
Andes South 南安第斯山 Nán Andìsi Shan
Argentina Bahia Blanca 阿根庭布蘭卡港 Agentíng Bùlánkagang
Argentina Buenos Aires North 阿根廷北布宜諾斯艾利斯 Agentíng Bei Bùyínuòsi'Àilìsi
Argentina Buenos Aires South 阿根廷南布宜諾斯艾利斯 Agentíng Nán Bùyínuòsi'Àilìsi
Argentina Buenos Aires West 阿根廷西布宜諾斯艾利斯 Agentíng Xi Bùyínuòsi'Àilìsi
Argentina Cordoba 阿根庭科多巴 Agentíng Keduoba
Argentina East 東阿根庭 Dong Agentíng
Argentina Mendoza 阿根庭門多薩 Agentíng Ménduosà
Argentina North 北阿根廷 Bei Agentíng
Argentina Resistencia 阿根庭雷西斯滕西亞 Agentíng Léixisiténgxiyà
Argentina Rosario 阿根庭羅莎利奧 Agentíng Luóshalì'ào
Argentina Salta 阿根庭薩爾塔 Agentíng Sà'erta
Argentina South 南阿根廷 Nán Agentíng
Argentina Trelew 阿根庭特瑞洛 Agentíng Tèruìluò
Argentine 阿根庭 Agentíng
Arizona 亞利桑那 Yàlìsangnà
Arizona Phoenix 亞利桑那鳳凰城 Yàlìsangnà Fènghuángchéng
Arizona Tucson 亞利桑那圖森 Yàlìsangnà Túsen
Australia Adelaide 澳洲亞得雷德 Àozhou Yàdeléidé
Australia Brisbane 澳洲布里斯班 Àozhou Bùlisiban
Australia East 東澳洲 Dong Àozhou
Australia Melbourne 澳洲墨爾本 Àozhou Mò'erben
Australia Melbourne West 澳洲西墨爾本 Àozhou Xi Mò'erben
Australia Northeast 西北澳洲 Xibei Àozhou
Australia Perth 澳洲伯斯 Àozhou Bósi
Australia South 南澳洲 Nán Àozhou
Australia Sydney 澳洲雪梨 Àozhou Xuelí
Australia Sydney North 北澳洲雪梨 Bei Àozhou Xuelí
Australia Sydney South 南澳洲雪梨 Nán Àozhou Xuelí
Australia West 西澳洲 Xi Àozhou
Australian 澳大利亚 Àodàlìyà
Australian West 西澳洲 Xi Àozhou
Austria 奧地利 Àodìlì
Austria Vienna 奧地利維也納 Àodìlì Wéiyenà
Austria Vienna East 奧地利東維也納 Àodìlì Dong Wéiyenà
Austria Vienna South 奧地利南維也納 Àodìlì Nán Wéiyenà
Austrian 奧地利 Àodìlì
Belgium Antwerp 比利時安特衛普 Bilìshí Antèwèipu
Belgium Brussels 比利時布魯塞爾 Bilìshí Bùlusai'er
Berlin 柏林 Bólín
Bolivia 玻利維亞 Bolìwéiyà
Bolivia Cochabamba 玻利維亞科洽班巴 Bolìwéiyà Keqiàbanba
Bolivia La Paz 玻利維亞拉巴斯 Bolìwéiyà La Basi
Brazil Belo Horizonte 巴西培羅荷里桑 Baxi Péiluó Hélisang
Brazil Brasilia 巴西巴西利亞 Baxi Baxilìyà
Brazil Campinas 巴西坎皮納斯 Baxi Kanpínàsi
Brazil Central 中巴西 Zhong Baxi
Brazil Curitiba 巴西古里提巴 Baxi Gulitíba
Brazil Florianopolis 巴西佛羅理亞諾伯里斯 Baxi Fóluóliyànuòbólisi
Brazil Fortaleza 巴西福塔力沙 Baxi Fútalìsha
Brazil Manaus 巴西馬瑙斯 Baxi Manaosi
Brazil North 北巴西 Bei Baxi
Brazil Porto Alegre North 巴西北阿雷格港 Baxi Bei' Aléigé Gang
Brazil Porto Alegre South 巴西南阿雷格港 Baxi Nán' Aléigé Gang
Brazil Recife 巴西勒希非 Baxi Leixifei
Brazil Recife South 巴西南勒希非 Baxi Nán Leixifei
Brazil Ribeiro Preto 巴西里伯拉歐普瑞多 Baxi Libóla'ou Puruìduo
Brazil Rio De Janeiro 巴西里約熱內盧 Baxi Liyuerènèilú
Brazil Rio De Janeiro North 巴西北里約熱內盧 Baxi Bei Liyuerènèilú
Brazil Salvador 巴西薩爾瓦多 Baxi Sà'erwaduo
Brazil Sao Paulo East 巴西東聖保羅 Baxi Dong Shèngbaoluó
Brazil Sao Paulo North 巴西北聖保羅 Baxi Bei Shèngbaoluó
Brazil Sao Paulo South 巴西南聖保羅 Baxi Nán Shèngbaoluó
Brazil South 南巴西 Nán Baxi
Brazil South Central 中南巴西 Zhong nán Baxi
Brazilian 巴西 Baxi
Brazilian North 北巴西 Bei Baxi
Brazilian South 南巴西 Nán Baxi
Bulgaria Sofia 保加利亞索菲亞 Baojialìyà Suofeiyà
California 加州 Jiazhou
California Anaheim 加州阿納海姆 Jiazhou A'nàhaimu
California Arcadia 加州阿卡迪亞 Jiazhou Akadíyà
California Carlsbad 加州卡爾斯白 Jiazhou Ka'ersibái
California Central 中加州 Zhong Jiazhou
California East 東加州 Dong Jiazhou
California Fresno 加州弗雷斯諾 Jiazhou Fúléisinuò
California Los Angeles 加州洛杉磯 Jiazhou Luòshanji
California North 北加州 Bei Jiazhou
California Oakland 加州奧克蘭 Jiazhou Àokèlán
California Riverside 加州里弗賽德 Jiazhou Lifúsàidé
California Roseville 加州羅斯維爾 Jiazhou Luósiwéi'er
California Sacramento 加州薩克拉門托 Jiazhou Sàkèlaméntuo
California San Bernardino 加州聖貝納迪諾 Jiazhou Shèngbèinàdínuò
California San Diego 加州聖地牙哥 Jiazhou Shèngdìyáge
California San Jose 加州聖何塞 Jiazhou Shènghésai
California Santa Rosa 加州聖羅莎 Jiazhou Shèngluósha
California South 南加州 Nán Jiazhou
California Ventura 加州文圖拉 Jiazhou Wéntúla
Canada Calgary 加拿大卡加利 Jianádà Kajialì
Canada Halifax 加拿大哈利法克斯 Jianádà Halìfakèsi
Canada Montreal 加拿大蒙特利爾 Jianádà Méngtèlì'er
Canada Toronto 加拿大多倫多 Jianádà Duolúnduo
Canada Toronto West 加拿大西多倫多 Jianádà Xi Duolúnduo
Canada Vancouver 加拿大溫哥華 Jianádà Wen'gehuá
Canada Winnipeg 加拿大溫尼伯 Jianádà Wenníbó
Canadian 加拿大 Jianádà
Chile 智利 Zhìlì
Chile Antofagasta 智利安托法加斯塔 Zhìlì Antuofajiasita
Chile Concepcion 智利康塞普森 Zhìlì Kangsàipusen
Chile Osorno 智利奧索爾諾 Zhìlì Àosuo'ernuò
Chile Santiago North 智利北聖地牙哥 Zhìlì Bei Shèngdìyáge
Chile Santiago South 智利南聖地牙哥 Zhìlì Nán Shèngdìyáge
China Hong Kong 中國香港 Zhongguó Xianggang
Colombia 哥倫比亞 Gelúnbiyà
Colombia Barranquilla 哥倫比亞巴蘭圭拉 Gelúnbiyà Balánguila
Colombia Bogota 哥倫比亞波哥大 Gelúnbiyà Bogedà
Colombia Cali 哥倫比亞卡利 Gelúnbiyà Kalì
Colorado 科羅拉多 Keluóladuo
Colorado Denver 科羅拉多丹佛 Keluóladuo Danfú
Colorado Denver North 科羅拉多北丹佛 Keluóladuo Bei Danfú
Connecticut Hartford 康乃狄克哈特福 Kangnaidíkè Hatèfú
Costa Rica San Jose 哥斯大黎加聖何塞 Gesidà Líjia Shèng Hésài
Czech Prague 捷克布拉格 Jiékè Bùlagé
Denmark 丹麥 Danmài
Denmark Copenhagen 丹麥哥本哈根 Danmài Gebenhagen
Dominican Republic Santiago 多明尼加聖地牙哥 Duomíngníjia Shèngdìyáge
Dominican Republic Santo Domingo 多明尼加聖多明哥 Duomíngníjia Shèngduomíngge
Dominican Republic Santo Domingo East 多明尼加東聖多明哥 Duomíngníjia Dong Shèngduomíngge
Dominican Republic Santo Domingo West 多明尼加西聖多明哥 Duomíngníjia Xi Shèngduomíngge
Ecuador 厄瓜多爾 Èguaduo'er
Ecuador Guayaquil 厄瓜多爾基多 Èguaduo'er Jiduo
Ecuador Guayaquil North 厄瓜多爾北瓜亞圭爾 Èguaduo'er Bei Guayàgui'er
Ecuador Guayaquil South 厄瓜多爾南瓜亞圭爾 Èguaduo'er Nán Guayàgui'er
El Salvador San Salvador 薩爾瓦多聖薩爾瓦多 Sà'erwaduo Shèng Sà'erwaduo
El Salvador San Salvador East 薩爾瓦多東聖薩爾瓦多 Sà'erwaduo Dong Shèng Sà'erwaduo
El Salvador San Salvador West 薩爾瓦多西聖薩爾瓦多 Sà'erwaduo Xi Shèng Sà'erwaduo
England Bristol 英國布里斯托爾 Yingguó Bùlisituoer
England Coventry 英國考文垂 Yingguó Kaowénchuí
England Leeds 英國里茲 Yingguó Lizi
England London 英國倫敦 Yingguó Lúndun
England London South 英國南倫敦 Yingguó Nán Lúndun
England Manchester 英國曼徹斯特 Yingguó Mànchèsitè
Fiji 斐濟 Feijì
Fiji Suva 斐濟蘇瓦 Feijì Suwa
Finland Helsinki 芬蘭赫爾辛基 Fenlán Hè'erxinji
Finland Helsinki East 芬蘭東赫爾辛基 Fenlán Dong Hè'erxinji
Finnish 芬蘭 Fenlán
Florida 佛羅里達 Fúluólidá
Florida Ft Lauderdale 佛羅里達勞德岱堡 Fúluólidá Láodédàibao
Florida Jacksonville 佛羅里達傑克遜維爾 Fúluólidá Jiékèxùnwéi'er
Florida Tallahassee 佛羅里達塔拉哈西 Fúluólidá Talahaxi
Florida Tampa 佛羅里達坦帕 Fúluólidá Tanpà
France Bordeaux 法國波爾多 Faguó Bo'erduo
France Marseille 法國馬賽 Faguó Masài
France Paris 法國巴黎 Faguó Balí
French 法國 Faguó
Georgia Atlanta 喬治亞亞特蘭大 Qiáozhìyà Yàtèlándà
Georgia Macon 喬治亞梅肯 Qiáozhìyà Méiken
Germany Berlin 德國柏林 Déguó Bólín
Germany Dresden 德國德勒斯登 Déguó Déleisideng
Germany Duesseldorf 德國杜塞爾多夫 Déguó Dùsài'erduofu
Germany Dusseldorf 德國杜塞爾多夫 Déguó Dùsài'erduofu
Germany Frankfurt 德國法蘭克福 Déguó Falánkèfú
Germany Hamburg 德國漢堡 Déguó Hànbao
Germany Munich 德國慕尼黑 Déguó Mùníhei
Ghana Accra 迦納阿克拉 Jianà Akèla
Greece Athens 希臘雃典 Xilà Ándian
Guatemala Guatemala City 瓜地馬拉中瓜地馬拉市 Guadìmala Zhong Guadìmala Shì
Guatemala Guatemala City North 瓜地馬拉北瓜地馬拉市 Guadìmala Bei Guadìmala Shì
Guatemala Guatemala City South 瓜地馬拉南瓜地馬拉市 Guadìmala Nán Guadìmala Shì
Guatemala Quetzaltenango 瓜地馬拉克薩爾特南戈 Guadìmala Kèsà'ertènánge
Haiti Port-Au-Prince 海地太子港 Haidì Tàizigang
Hawaii 夏威夷 Xiàweiyí
Hawaii Honolulu 夏威夷檀香山 Xiàweiyí Tánxiangshan
Hawaiian 夏威夷 Xiàweiyí
Honduras San Pedro Sula 宏都拉斯聖彼得-蘇拉 Hóngdoulasi Shèng Bide Sula
Honduras Tegucigalpa 宏都拉斯德古斯加巴 Hóngdoulasi Dégusijiaba
Hong Kong Taiwan 香港臺灣 Xianggang Táiwan
Hungary Budapest 匈牙利布達佩斯 Xiongyálì Bùdápèisi
Idaho Boise 愛達荷波塞 Àidáhè Bosài
Idaho Pocatello 愛達荷波卡特洛 Àidáhè Bokatèluò
Illinois Chicago 伊利諾芝加哥 Yilìnuò Zhijiage
Illinois Peoria 伊利諾皮奧里亞 Yilìnuò Pí'àoliyà
Indiana Indianapolis 印地安那印地安那波利斯 Yìndì'annà Yìndì'annàbolìsi
Iowa Des Moines 愛荷華得梅因 Àihéhuá Deméiyin
Ireland 愛爾蘭 Ài'erlán
Ireland Dublin 愛爾蘭都柏林 Ài'erlán Doubailín
Irish 愛爾蘭 Ài'erlán
Italy 義大利 Yìdàlì
Italy Catania 義大利卡塔尼亞 Yìdàlì Kataníyà
Italy Milan 義大利米蘭 Yìdàlì Milán
Italy Padova 義大利帕多瓦 Yìdàlì Pàduowa
Italy Rome 義大利羅馬 Yìdàlì Luóma
Jamaica Kingston 牙買加京斯頓 Yámaijia Jingsidùn
Japan Fukuoka 日本福岡 Rìben Fúgang
Japan Kobe 日本神戶 Rìben Shénhù
Japan Nagoya 日本名古屋 Rìben Míngguwu
Japan Okayama 日本岡山 Rìben Gangshan
Japan Okinawa 日本琉球 Rìben Liúqiú
Japan Osaka 日本大阪 Rìben Dàban
Japan Sapporo 日本札晃 Rìben Zháhuang
Japan Sendai 日本仙台 Rìben Xiantái
Japan Tokyo 日本東京 Rìben Dongjing
Japan Tokyo North 日本北東京 Rìben Bei Dongjing
Japan Tokyo South 日本南東京 Rìben Nán Dongjing
Japanese 日本 Rìben
Japan-Nagoya 日本-名古屋 Rìben-Míngguwu
Japan-Okinawa 日本-琉球 Rìben-Liúqiú
Kentucky Louisville 肯塔基路易斯維 Kentaji Lùyìsiwéi
Kenya Nairobi 肯亞那路比 Kenyà Nàlùbi
Korea 韓國 Hánguó
Korea Pusan 韓國釜山 Hánguó Fushan
Korea Seoul 韓國漢城 Hánguó Hànchéng
Korea Seoul West 韓國西漢城 Hánguó Xi Hànchéng
Korea Taejon 韓國大田 Hánguó Dàtián
Korean 韓國 Hánguó
Latvia Riga 拉脫維亞里加 Latuowéiyà Lijia
Louisiana Baton Rouge 路易斯安那巴吞魯日 Lùyìsi'annà Batun Lurì
Mascarene Islands 馬斯克林群島 Masikèlín Qúndao
Massachusetts Boston 麻薩諸塞波士頓 Masàzhusài Boshìdùn
Mexican 墨西哥 Mòxige
Mexico 墨西哥 Mòxige
Mexico Chihuahua 墨西哥奇瓦瓦 Mòxige Qíwawa
Mexico Culiacan 墨西哥瓜達拉哈拉 Mòxige Guadálahala
Mexico Hermosillo 墨西哥埃莫西約 Mòxige Aimòxiyue
Mexico Mazatlan 墨西哥馬薩特蘭 Mòxige Masàtèlán
Mexico Merida 墨西哥梅里達 Mòxige Méilidá
Mexico Mexico City East 墨西哥東墨西哥市 Mòxige Dong Mòxige Shì
Mexico Mexico City North 墨西哥北墨西哥市 Mòxige Bei Mòxige shì
Mexico Mexico City South 墨西哥南墨西哥市 Mòxige Nán Mòxige shì
Mexico Monterrey 墨西哥蒙泰利 Mòxige Méngtàilì
Mexico Oaxaca 墨西哥瓦哈卡 Mòxige Wahaka
Mexico Puebla 墨西哥普埃布拉 Mòxige Puaibùla
Mexico Queretaro 墨西哥克雷塔羅 Mòxige Kèléitaluó
Mexico Tampico 墨西哥坦比哥 Mòxige Tanbige
Mexico Tijuana 墨西哥提華納 Mòxige Tíhuánà
Mexico Torreon 墨西哥托雷翁 Mòxige Tuoléiweng
Mexico Tuxtla Gutierrez 墨西哥小圖斯特拉–古鐵雷斯 Mòxige Xiao Túsitèla–Gutieléisi
Mexico Veracruz 墨西哥韋拉克魯斯 Mòxige Wéilakèlusi
Michigan Dearborn 密西根 Mìxigen
Michigan Detroit 密西根底特律 Mìxigen Ditèlu
Michigan Lansing 密西根蘭辛 Mìxigen Lánxin
Micronesia Guam 密克羅尼西亞關島 Mìkèluóníxiyà Guan Dao
Minnesota Minneapolis 明尼蘇達明尼阿波利斯 Míngnísudá Míngní'abolìsi
Missionary Training Center (MTC) 傳教士訓練中心 Chuánjiàoshì Xùnliàn Zhongxin
Mississippi Jackson 密西西比傑克遜 Mìxixibi Jiékèxùn
Missouri Independence 密蘇里獨立城 Mìsuli Dúlìchéng
Missouri St. Louis 密蘇里聖路易 Mìsuli Shèng Lùyì
Mongolia Ulaanbaatar 蒙古烏蘭巴托 Menggu Wulánbatuo
Montana 蒙大拿 Méngdàná
Montana Billings 蒙大拿比林斯 Méngdàná Bilínsi
Montana-Wyoming 蒙大拿-懷俄明 Méngdàná-Huái'émíng
Nebraska Omaha 內布拉斯加奧馬哈 Nèibùlasijia Àomaha
Netherlands Amsterdam 荷蘭阿姆斯特丹 Hélán Amusitèdan
Nevada Las Vegas 內華達拉斯維加斯 Nèihuádá Lasi Wéijiasi
New Hampshire Manchester 新罕布什爾曼徹斯特 Xinhanbùshí'er Mànchèsitè
New Jersey Morristown 新澤西莫里斯城 Xinzéxi Mòlisichéng
New Mexico Albuquerque 新墨西哥阿爾伯克基 Xinmòxige A'erbókèji
New York New York 紐約紐約市 Niuyue Niuyue Shì
New York New York South 紐約南紐約市 Niuyue Nán Niuyue Shì
New York Rochester 紐約羅徹斯特 Niuyue Luóchèsitè
New Zealand Auckland 紐西蘭奧克蘭 Niuxilán Àokèlán
New Zealand Wellington 紐西蘭威靈頓 Niuxilán Weilíngdùn
Nicaragua Managua 尼加拉瓜馬拉圭 Níjialagua Malagui
Nigeria Aba 奈及利亞阿巴 Nàijílìyà Aba
Nigeria Lagos 奈及利亞拉哥斯 Nàijílìyà Lagesi
North Carolina Charlotte 北卡羅萊那夏洛特 Bei Kaluóláinà Xiàluòtè
North Carolina Raleigh 北卡羅萊那羅利 Bei Kaluóláinà Luólì
Norway 挪威奧斯陸 Nuówei Àosilù
Ohio Cleveland 俄亥俄克利夫蘭 Éhài'é Kèlìfulán
Ohio Columbus 俄亥俄哥倫布 Éhài'é Gelúnbù
Oklahoma Oklahoma City 奧克拉荷馬奧克拉荷馬市 Àokèlahéma Àokèlahéma Shì
Oklahoma Tulsa 奧克拉荷馬塔爾薩 Àokèlahéma Ta'ersà
Oregon Eugene 俄勒岡尤金 Élègang Yóujin
Oregon Portland 俄勒岡波特蘭 Élègang Botèlán
Panama Panama City 巴拿馬巴拿馬市 Banáma Banáma Shì
Paraguay Asuncion 巴拉圭亞松森 Balagui Yàsongsen
Pennsylvania Harrisburg 賓夕法尼亞哈里斯堡 Binxifaníyà Halisibao
Pennsylvania Philadelphia 賓夕法尼亞費城 Binxifaníyà Fèichéng
Pennsylvania Pittsburgh 賓夕法尼亞匹茲堡 Binxifaníyà Pizibao
Peru Andes 祕魯阿雷基帕 Mìlu Aléijipà
Peru Chiclayo 祕魯奇克拉猶 Mìlu Qíkèlayóu
Peru Lima East 祕魯東利馬 Mìlu Dong Lìma
Peru Lima North 祕魯北利馬 Mìlu Bei Lìma
Peru Lima South 祕魯南利馬 Mìlu Nán Lìma
Peru Trujillo 祕魯特路吉洛 Mìlu Tèlùjíluò
Philippines Bacolod 菲律賓巴科洛德 Feilubin Bakeluòdé
Philippines Cebu 菲律賓宿霧 Feilubin Sùwù
Philippines Cebu City 菲律賓宿霧市 Feilubin Sùwù Shì
Philippines Davao 菲律賓達沃 Feilubin Dáwò
Philippines Ilagan 菲律賓依拉根 Feilubin Yilagen
Philippines La Union 菲律賓拉烏尼翁 Feilubin Lawuníweng
Philippines Manila 菲律賓馬尼拉 Feilubin Maníla
Philippines Naga 菲律賓那牙 Feilubin Nàyá
Philippines Quezon City 菲律賓奎松市 Feilubin Kuísong Shì
Philippines San Fernando 菲律賓聖費爾南多 Feilubin Shèng Fèi'ernánduo
Philippines San Pablo 菲律賓聖巴勃羅 Feilubin Shèng Babóluó
Philippines Tacloban 菲律賓塔克洛班 Feilubin Takèluòban
Poland Warsaw 波蘭華沙 Bolán Huásha
Portugal Lisbon North 葡萄牙北里斯本 Pútáoyá Bei Lisiben
Portugal Lisbon South 葡萄牙南里斯本 Pútáoyá Nán Lisiben
Portugal Porto 葡萄牙波多 Pútáoyá Boduo
Puerto Rico San Juan 波多黎各聖胡安 Boduolígè Shènghú'an
Romania Bucharest 羅馬尼亞布加勒斯特 Luómaníyà Bùjialeisitè
Russia Saint Petersburg 蘇俄聖彼得堡 Su'é Shèng Bidebao
Russia Samara 蘇俄薩馬拉 Su'é Sàmala
Samoa 薩摩亞 Sàmóyà
Samoa Apia 薩摩亞亞畢亞 Sàmóyà Yàbìyà
Scotland Edinburgh 蘇格蘭愛丁堡 Sugélán Àidingbao
Singapore 新加坡 Xinjiapo
South Africa Cape Town 南非開普敦 Nánfei Kaipudun
South Africa Johannesburg 南非約翰尼斯堡 Nánfei Yuehànnísibao
South Carolina Columbia 南卡羅來納哥倫比亞 Nánkaluóláinà Gelúnbiyà
South Dakota Rapid City 南達科塔拉皮德城 Nán Dáketa Lapídé Chéng
Spain Barcelona 西班牙巴塞隆納 Xibanyá Basàilóngnà
Spain Bilbao 西班牙畢爾包 Xibanyá Bì'erbao
Spain Las Palmas 西班牙拉斯帕爾馬斯 Xibanyá Lasi Pà'ermasi
Spain Madrid 西班牙馬德里 Xibanyá Madéli
Spain Seville 西班牙塞維拉 Xibanyá Sàiwéila
Sweden Stockholm 瑞典斯德哥爾摩 Ruìdian Sidége'ermó
Switzerland Geneva 瑞士日內瓦 Ruìshì Rìnèiwa
Switzerland Zurich 瑞士蘇黎士 Ruìshì Sulíshì
Tahiti Papeete 大溪地帕皮提 Dàxidì Pàpítí Shèngdiàn
Taiwan 臺灣 Táiwan
Taiwan Kaohsiung 臺灣高雄 Táiwan Gaoxióng
Taiwan Taichung 臺灣台中 Táiwan Táizhong
Taiwan Taipei 臺灣台北 Táiwan Táibei
Tennessee Knoxville 田納西諾克斯維爾 Tiánnàxi Nuòkèsiwéi'er
Tennessee Nashville 田納西那什維爾 Tiánnàxi Nàshénwéi'er
Texas Corpus Christi 德州科珀斯克里斯蒂 Dézhou Kepòsi Kèlisidì
Texas Dallas 德州達拉斯 Dézhou Dálasi
Texas Fort Worth 德州沃思堡 Dézhou Wòsibao
Texas Houston 德州休士頓 Dézhou Xiushìdùn
Texas Houston East 德州東休士頓 Dézhou Dong Xiushìdùn
Texas San Antonio 德州聖安東尼奧 Dézhou Shèng Andongní'ào
Thailand 泰國 Tàiguó
Thailand Bangkok 泰國曼谷 Tàiguó Màngu
Tonga Nuku'alofa 東加努庫阿洛法 Dongjia Nukù'aluòfa
Tongan 千里達托貝哥 Qianlidá Tuobèige
Trinidad Tobago 千里達托貝哥 Qianlidá Tuobèige
Ukraine Donetsk 烏克蘭頓涅茨 Wukèlán Dùnniècí
Ukraine Kiev 烏克蘭基輔 Wukèlán Jifu
Uruguay Montevideo 烏拉圭孟都 Wulagui Mèngdou
Utah Ogden 猶他州奧格登 Yóuta zhou Àogédeng
Utah Provo 猶他州普柔浮 Yóuta zhou Puróufú
Utah Salt Lake City 猶他州鹽湖城 Yóuta zhou Yánhú Chéng
Utah Salt Lake City Temple Square 猶他鹽湖成聖殿廣場 Yóuta Yánhú Chéng Shèngdiàn Guangchang
Venezuela Caracas East 委內瑞拉東加拉卡斯 Weinèiruìla Dong Jialakasi
Venezuela Caracas West 委內瑞拉西加拉卡斯 Weinèiruìla Xi Jialakasi
Venezuela Maracaibo 委內瑞拉馬拉開波 Weinèiruìla Malakaibo
Virginia Roanoke 維吉尼亞羅厄諾克 Wéijíníyà Luó'ènuòkè
Washington D.C. 華盛頓哥倫比亞特區 Huáshèngdùn Gelúnbiyà Tèqu
Washington D.C. North 北華盛頓哥倫比亞特區 Bei Huáshèngdùn Gelúnbiyà Tèqu
Washington D.C. South 南華盛頓哥倫比亞特區 Nán Huáshèngdùn Gelúnbiyà Tèqu
Washington Seattle 華盛頓西雅圖 Huáshèngdùn Xiyatú
Washington Spokane 華盛頓斯波坎 Huáshéngdùn Sibokan
Washington Tacoma 華盛頓塔科馬 Huáshèngdùn Takema
West Indies 西印度群島 Xiyìndù Qúndao
West Virginia Charleston 西維吉尼亞查爾斯頓 Xi Wéijíníyà Chá'ersidùn
Wisconsin Milwaukee 威斯康辛密爾瓦基 Weisikangxin Mì'erwàji
Zaire Kinshasa 薩伊金夏沙 Sàyi Jinxiàsha
Zimbabwe Harare 辛巴威哈拉雷 Xinbawei Halaléi
http://taiwan.taipei.mission.net© 1996 - 2002, Taiwan Taipei Mission Alumni Website Team
"Site-in-a-Box" (SIB) is a service mark of the LDS Mission Network. Version 2.1