Taiwan Taipei Mission Alumni
  Login  |  Register as:   Alumni :: Current :: Friend   Friday, July 10th 
   

Church Leaders


Modern Day Prophets
Benson , Ezra Taft 彭蓀泰福 Péngsun Tàifú
Grant, Heber J. 郭禧伯 Guo Xibó
Hinckley, Gordon B. 興格萊戈登 Xìnggélái Gedeng
Hunter, Howard W. 洪德豪惠 Hóngdé Háohuì
Kimball, Spencer W. 甘賓塞 Ganbin Sài
Lee, Harold B. 李海樂 Li Hailè
McKay , David O. 麥基奧大衛 Màiji'ào Dàwèi
Smith , George Albert 斯密喬治 Simì Qiáozhì
Smith, Joseph 斯密約瑟 Simì Yuesè
Smith, Joseph F. 斯密F.約瑟 Simì F. Yuesè
Smith, Joseph Fielding 斯密斐亭約瑟 Simì Feitíng Yuesè
Snow, Lorenzo 舒朗卓 Shu Langzhuó
Taylor, John 泰來約翰 Tàilái Yuehàn
Woodruff, Wilford 伍惠福 Wu Huìfú
Young, Brigham 楊百翰 Yáng Baihàn
First Presidency & Quorum of the Twelve
Ballard, M. Russell 培勒羅素 Péilè Luósù
Eyring, Henry B. 艾寧亨利 Àiníng Henglì
Faust, James E. 傅士德雅各 Fùshìdé Yagè
Haight, David B. 海大衛 Hai Dàwèi
Hales, Robert D. 海爾斯羅拔 Hai'ersi Luóbá
Holland, Jeffrey R. 賀倫傑佛瑞 Hèlún Jiéfóruì
Maxwell, Neal A. 麥士維尼爾 Màishìwéi Ní'er
Monson, Thomas S. 孟蓀多馬 Mèngsun Duoma
Nelson, Russell M. 納爾遜羅素 Nà'erxùn Luósù
Oaks, Dallin H. 鄔克司達林 Wukèsi Dálín
Packer, Boyd K. 潘培道 Pan Péidào
Perry, L. Tom 貝利多馬 Bèilì Duoma
Scott, Richard G. 司考德李察 Sikaodé Lichá
Wirthlin, Joseph B. 胡適令約瑟 Húshìlìng Yuesè
Presidency of the Seventy
Banks, Ben B. 班克司班傑明 Bankèsi Banjiémíng
Christofferson, D. Todd 克理斯多陶德 Kèlisiduo Táodé
Didier, Charles 譚迪查爾斯 Tándí Chá'ersi
Neuenschwander, Dennis B. 紐恩丹尼 Niu'en Danní
Samuelson, Cecil O. 撒姆森西梭 Samusen Xisuo
Sorensen, David E. 蘇倫森大衛 Sulúnsen Dàwèi
Tingey, Earl C. 丁格爾 Ding Gé'er
First Quorum of the Seventy
Anderson, Neil L. 安德生尼爾 Andésheng Ní'er
Bateman, Merrill 培曼梅羅 Péimàn Méiluó
Bradford, William R. 布蘭福威廉 Bùlánfú Weilián
Brough, Monte J. 布勞孟特 Bùláo Mèngtè
Child, Sheldon 柴德謝頓 Cháidé Xièdùn
Coleman, Gary J. 戈曼蓋瑞 Gemàn Gàiruì
Condie, Spencer J. 孔迪賓賽 Kongdí Binsài
Cook, Gene R. 郭克勤 Guokè Qín
Cook, Quentin L. 科克昆丁 Kekè Kunding
Costa, Claudio R.M. 柯斯達克羅迪 Kesidá Kèluódí
Dellenbach, Robert K. 戴倫羅拔 Dàilún Luóbá
Dickson, John B. 狄克生約翰 Díkèsheng Yuehàn
Groberg, John H. 葛羅伯約翰 Geluóbó Yuehàn
Hammond, F. Melvin 何曼馬文 Hémàn Mawén
Hillam, Harold G. 希蘭海樂 Xilán Hailè
Howard, F. Burton 霍華德柏頓 Huò Huádébòdùn
Jensen, Jay E. 簡森傑伊 Jiansen Jiéyi
Jensen, Marlin K. 簡森馬林 Jiansen Malín
Johnson, Kenneth 詹森肯尼 Zhansen Kenní
Kerr, W. Rolfe 柯爾威廉 Ke'er Weilián
Kikuchi, Yoshihiko 菊地良彥 Júdìliángyàn
Kofford, Cree-L 柯福克里 Kefú Kèli
Madsen, John M. 麥得遜約翰 Màidéxùn Yuehàn
Maynes, Richard J. 梅恩李察 Méi'en Lichá
Mickelsen, Lynn A. 米克林恩 Mikè Lín'en
Pace, Glenn L. 裴斯格蘭 Péisi Gélán
Pratt, Carl 溥瑞特卡爾 Puruìtè Ka'er
Robbins, Lynn G. 羅賓林恩 Luóbin Lín'en
Uchtdorf, Dieter F. 鄔希鐸迪特 Wuxiduó Dítè
Vinas, Francisco 維諾法蘭西斯 Wéinuò Falánxisi
Wickman, Lance. B 韋曼蘭斯 Wéimàn Lánsi
Zwick, W. Craig 瑞克格雷 Ruìkè Géléi
Abrea, Angel 艾伯爾安祖 Àibó'er Anzu
Amado, Carlos H. 艾瑪度嘉祿 Àimadù Jialù
Clayton, L. Whitney 克雷頓慧特耐 Kèléidùn Huìtènài
Golden Jr., Christoffel 小戈登克里斯 Xiaogedeng Kèlisi
Gonzalez, Walter F. 高查利華特 Gaochálì Huátè
Hafen, Bruce C. 哈芬布司 Hafen Bùsi
Hallstrom, Donald L. 賀史東唐諾 Hèshidong Tángnuò
Rasband, Ronald, A. 羅斯本隆納德 Luósiben Lóngnàdé
Snow, Steven E. 舒司提反 Shu Sitífan
Second Quorum of the Seventy
Allred, Richard D. 歐瑞李察 Ouruì Lichá
Amorim Athos M. 亞摩林雅瑟 Yàmólín Yasè
Bateman, E.Ray 貝特曼雷伊 Bèitèmàn Léiyi
Brown, L.Edward 布朗愛德華 Bùlang Àidéhuá
Christensen, Val R. 克里欽森華爾 Kèliqinsen Huá'er
Gerrald, Duane B. 傑拉杜安 Jiéla Dù'an
Halverson, Ronald T. 哈佛生拉諾 Hafósheng Lanuò
Jolley, J. Kent 邱利肯特 Qiulì Kentè
Miller Dale E. 米勒戴爾 Milei Dài'er
Monson, Earl M. 孟蓀俄爾 Mèngsun É'er
Oaks, Merrill C. 鄔克司梅爾 Wukèsi Méi'er
Porter, Bruce D. 波特布司 Botè Bùsi
Richards, H. Bryan 李察布萊恩 Lichá Bùlái'en
Roueche, Ned B. 盧謝奈德 Lúxiè Nàidé
Simmons, Dennis E. 西蒙丹尼斯 Ximéng Dannísi
Staheli, Donald L. 史達利唐諾 Shidálì Tángnuò
Taylor, Jerald L. 泰勒傑瑞 Tàilè Jiéruì
Tobler, D. Lee 托伯樂李 TuoBólè Li
Watts, Gordon T. 華茲戈登 Huázi Gedeng
West, Stephen A. 魏司提反 Wèi Sitífan
Whetten, Robert J. 惠騰羅伯特 Huìténg Luóbótè
Callister, Douglas L. 克利斯特 Kèlìsi Tè
Christenson, Darwin B. 克里欽森華爾 Kèliqinsen Huá'er
Crockett, Keith 寇克凱西 Kòukè Kaixi
Damiani, Adhemar 戴米安尼亞荷馬 Dàimi'anní Yàhéma
Gillespie, H. Aldridge 齊勒比艾垂治 Qílèbi Àichuízhì
Hilbig, Keith K. 席比奇斯 Xíbi Qísi
Lund, Gerald N. 倫德傑瑞 Lúndé Jiéruì
Oaks, Robert C. 鄔克司羅伯特 Wukèsi Luóbótè
Orton, Robert F. 歐頓羅伯 Oudùn Luóbó
Oveson, Stephen B. 奧維森司提反 Àowéisen Sitífan
Peterson, Wayne 彼得生韋恩 Bidésheng Wéi'en
Schultz, R. Conrad 舒玆康拉德 Shuzi Kangladé
Steuer, Robert R. 史都爾羅伯 Shidu'er Luóbó
Stone, David R. 史東大衛 Shidong Dàwèi
Stucki, H. Bruce 席社克布魯斯 Xíshèkè Bùlusi
Walker, William R. 渥克威廉 Wòkè Weilián
Winkel, Richard H. 溫凱李察 Wenkai Lichá
Wood, Robert S. 伍羅伯 Wu Luóbó
Workman, H. Ross 渥克曼羅斯 Wòkèmàn Luósi
Presiding Bishopric
Burton, H. David 柏頓大衛 Bódùn Dàwèi
Edgley, Richard C. 艾格利理查 Àigélì Lichá
McMullin, Keith B. 麥克慕林 Màikè Mùlín
http://taiwan.taipei.mission.net© 1996 - 2002, Taiwan Taipei Mission Alumni Website Team
"Site-in-a-Box" (SIB) is a service mark of the LDS Mission Network. Version 2.1