Taiwan Taipei Mission Alumni
  Login  |  Register as:   Alumni :: Current :: Friend   Thursday, November 26th 
   
Username: Password: Help Type:
Help Remember Me:

Book of Mormon Names


Aaron 亞倫 Yalún
Abel 亞伯 Yabó
Abinadi 阿賓納代 Abinnàdài
Abinadom 阿別拿度 Abiénádù
Abish 艾別絲 Àibiési
Ablom 埃勃隆 Aibólóng
Abraham 亞伯拉罕 Yabólahan
Adam 亞當 Yadang
Agosh 愛谷許 Àiguxu
Aha 愛哈 Àiha
Ahah 艾呵 Àihe
Ahaz 亞哈斯 Yahasi
Aiath 艾亞斯 Àiyasi
Akish 艾基希 Àijixi
Alma 阿爾瑪 A'erma
Alpha 亞爾發 Ya'erfa
Amaleki 阿曼萊卡 Amànláika
Amalickiah 阿曼萊卡阿 Amànláika'a
Amaron 艾曼龍 Àimànlóng
Amgid 艾姆基特 Àimujitè
Aminadab 阿民那代 Amínnàdài
Amlici 愛姆立沙 Àimulìsha
Ammaron 艾麻龍 Àimálóng
Ammaron 艾摩龍 Àimólóng
Ammon 艾蒙 Àiméng
Ammon 亞捫 Yamén
Ammonihah 艾蒙乃哈 Àiméngnaiha
Amnah 愛姆瑪 Àimuma
Amnigaddah 安聶甘達 Anniègandá
Amnihu 愛姆那吼 Àimunàhou
Amnor 愛姆諾 Àimunuò
Amoron 埃摩朗 Aimólang
Amos 愛摩司 Àimósi
Amoz 亞摩司 Yamósi
Amulek 艾繆萊克 Àimiùláikè
Amulon 愛謬倫 Àimiùlún
Anathoth 亞拿突 Ya'nátú
Angola 安哥拉 Angela
Ani-Anti 安聶恩他 Anniè'enta
Anti-Nephi-Lehi 安太尼腓李海 Antàiníféilihai
Antiomno 安鐵奧諾 Antieaonuò
Antion 安帖翁 Antieweng
Antionah 安帖翁那 Antiewengnà
Antionum 安鐵昂納 Antieángnà
Antiparah 安底派勒 Andipàilè
Antipas 安底帕斯 Andipàsi
Antipus 安鐵樸斯 Antiepúsi
Antum 安德 Andé
Archeantus 阿肯德斯 Akendési
Arpad 阿派特 Apàitè
Assyria 亞述 Yashù
Babylon 巴比倫 Babilún
Bashan 巴珊 Bashan
Benjamin 班傑明 Banjiémíng
Bethabara 伯大巴拉 Bódàbala
Boaz 薄愛磁 Bóàicí
Bountiful 滿地富 Mandìfù
Cain 該隱 Gaiyin
Calno 凱爾努 Kai'ernu
Carchemish 凱密虛 Kaimìxu
Cezoram 西孰藍 Xishúlán
Chaldeans 迦勒底 Jialèdi
Chemish 凱密希 Kaimìxi
Cherubim 基路勃 Jilùbó
Cohor 柯賀 Kehè
Com 考姆 Kaomu
Comnor 克姆諾 Kèmunuò
Corianton 柯林安頓 Kelín'andùn
Coriantor 柯林安透 Kelín'antòu
Coriantum 柯林安德 Kelín'andé
Coriantumr 柯林德茂 Kelíndémào
Corihor 柯力賀 Kelìhè
Corom 柯龍 Kelóng
Cumeni 寇米拿 Kòumi'ná
Cumenihah 凱美那哈 Kaimeinàha
Cumom 寇莫姆 Kòumòmu
Cumorah 克謨拉 Kèmóla
Curelom 寇呂龍 Kòululóng
Cush 克希 Kèxi
Damascus 大馬色 Dàmasè
Deseret 底沙雷特 Dishaléitè
Desolation 荒蕪 Huangwú
Edom 以東 Yidong
Egypt 埃及 Aijí
Elam 以蘭 Yilan
Elijah 以利亞 Yilìya
Emer 以茂 Yimào
Emron 愛姆弄 Àimunòng
Enos 以諾斯 Yi'nuòsi
Ephah 以法 Yifa
Ephraim 以法蓮 Yifalián
Esrom 愛斯洛 Àisiluò
Ethem 以但姆 Yidànmu
Ether 以太 Yitài
Eve 夏娃 Xiàwá
Ezias 衣閘斯 Yizhási
Ezrom 艾慈樂 Àicílè
Gad 迦得 Jiadé
Gadiandi 加底安代 Jiadiandài
Gadianton 甘大安敦 Gandà'andun
Gadiomnah 加底暗那 Jiadiànnà
Gallim 迦琳 Jialín
Gazelam 該賽藍 Gaisàilán
Geba 迦巴 Jiaba
Gebim 基柄 Jibing
Gibeah 基比亞 Jibiya
Gid 基特 Jitè
Giddianhi 基底安海 Jidi'anhai
Giddonah 吉多拿 Jíduoná
Gideon 基底昂 Jidi'áng
Gidgiddonah 基基度拿 Jijidù'ná
Gidgiddoni 基基多乃 Jijiduonai
Gilead 吉利阿特 Jílì'atè
Gilgah 基爾軋 Jiergá
Gilgal 及爾甘爾 Jí'ergan'er
Gimgimno 津津諾 Jinjinnuò
Gomorrah 蛾摩拉 Émóla
Hagoth 海谷師 Haigushi
Hamath 海麥絲 Haimàisi
Hearthom 希阿索姆 Xi'asuomu
Helam 希雷 Xiléi
Helaman 希拉曼 Xilamàn
Helem 希蘭 Xilán
Helorum 希洛冷 Xiluòleng
Hermounts 赫芒蚩 Hèmángchi
Heshlon 海虛隆 Haixulóng
Heth 海斯 Haisi
Himni 海姆乃 Haimunai
Horeb 何烈 Héliè
Immanuel 以馬內利 Yima'nèilì
Irreantum 溢利安頓 Yìlì'andùn
Isaac 以撒 Yisa
Isabel 伊賽貝兒 Yisàibèi'ér
Isaiah 以賽亞 Yisàiya
Ishmael 葉希梅 Yèximéi
Israel 以色列 Yisèliè
Jacob 雅各 Yagè
Jacobugath 雅各布加 Yagèbùjia
Jacom 基康 Jikang
Jared 耶銳特 Yeruìtè
Jarom 雅龍 Yalóng
Jashon 耶勛 Yexun
Jeberechiah 耶勃雷卡亞 Yebóléikaya
Jehovah 耶和華 Yehéhuá
Jeneum 約尼安 Yuení'an
Jeremiah 耶利米 Yelìmi
Jershon 裘勛 Qiúxun
Jerusalem 耶路撒冷 Yelùsaleng
Jesse 耶西 Yexi
Jew 猶太 Yóutài
John 約翰 Yuehàn
Jonas 裘拿司 Qiúnási
Jordan 約但 Yuedàn
Joseph 約瑟 Yuesè
Joseph Smith (the prophet) 斯密約瑟 Simì Yuesè
Josh 佐希 Zuoxi
Joshua 耶銳 Yeruì
Judah 猶大 Yóudà
Judeah 裘地亞 Qiúdìya
Kib 開勃 Kaibó
Kim 開姆 Kaimu
Kimnor 基姆諾 Jimunuò
Kish 克虛 Kèxu
Kishkumen 凱虛寇門 Kaixukòumén
Korihor 柯力何 Kelìhé
Kumen 苦曼 Kumàn
Kumenonhi 苦曼安海 Kumàn'anhai
Laban 雷班 Léiban
Lachoneus 拉康以阿斯 Lakangyi'asi
Laish 藍益希 Lányìxi
Lamah 藍馬 Lánma
Laman 拉曼 Lamàn
Lamanites 拉曼人 Lamànrén
Lamoni 拉摩那 Lamónà
Land of Antum 安德地 Andédì
land of Cumorah 克謨拉地 Kèmóladì
land of Zarahemla 柴雷罕拉地 Cháiléihanladì
Lebanon 利巴嫩 Lìbanèn
Lehi 李海 Lihai
Lehi-Nephi 李海尼腓 Lihainíféi
Lehonti 利洪他 Lìhóngta
Lemuel 雷米爾 Léimi'er
Levi 利未 Lìwèi
Liahona 利阿賀拿 Lì'ahè'ná
Lib 力勃 Lìbó
Limhah 林哈 Línha
Limher 凌赫 Línghè
Limhi 林海 Línhai
Limnah 林拿 Línná
Lucifer 路息弗 Lùxífú
Luram 羅藍 Luólán
Madmenah 瑪得米那 Madéminà
Mahah 曼哈 Mànha
Maher-shalal hash-baz 曼吼歇藍海虛擺士 Mànhouxielánhaixubaishì
Malachi 瑪拉基 Malaji
Mammon 瑪門 Mamén
Manasseh 曼乃珊 Mànnaishan
Manti 曼泰 Màntài
Mary 馬利亞 Malìya
Mathoni 瑪索乃 Masuonai
Mathonihah 瑪索乃哈 Masuonaiha
Medes 米地 Midì
Melchezidek 麥基洗德 Màijixidé
Melek 米勒克 Milèkè
Michmash 密克麥希 Mìkèmàixi
Middoni 密度乃 Mìdù'nai
Midian 米甸 Midiàn
Migron 馬格龍 Magélóng
Minon 瑪農 Manóng
Moab 摩押 Móya
Mocum 莫康 Mòkang
Morianton 摩利安頓 Mólì'andùn
Moriantum 摩利安德 Mólì'andé
Mormon 摩門 Mómén
Moron 摩龍 Mólóng
Moroni 摩羅乃 Móluónai
Moronihah 摩羅乃哈 Móluónaiha
Moses 摩西 Móxi
Mosiah 摩賽亞 Mósàiya
Mulek 謬萊克 Miùláikè
Muloki 謬洛卡 Miùluòka
Nahom 奈洪 Nàihóng
Naphtali 納弗太拉 Nàfútàila
Nazareth 拿撒勒 Násalè
Neas 笠士 Lìshì
Nehor 尼賀 Níhè
Nephi 尼腓 Níféi
Nephihah 尼腓哈 Níféiha
Nephites 尼腓人 Níféirén
Neum 聶姆 Nièmu
Nimrah 聶姆賴 Nièmulài
Nimrod 聶姆洛特 Nièmuluòtè
Noah 挪亞 Nuòya
Noah 諾亞 Nuòya
Nob 挪伯 Nuóbó
Ogath 渥甘師 Wòganshi
Omega 奧米加 Àomijia
Omer 奧茂 Àomào
Omner 奧姆納 Àomunà
Omni 奧姆乃 Àomunai
Onidah 渥拿大 Wònádà
Onihah 奧那哈 Àonàha
Onti 昂他 Ángta
Opher 俄斐 Èfei
Oreb 俄雷勃 Èléibó
Orihah 奧賴哈 Àolàiha
Paanchi 派安卡 Pài'anka
Pachus 攀克司 Pankèsi
Pacumeni 派寇美拿 Pàikòumeiná
Pagag 派軋格 Pàigágé
Pahoran 派賀藍 Pàihèlán
Palestina 巴勒斯他拿 Balèsita'ná
Pathros 派絲羅斯 Pàisiluósi
Pekah 比加 Bijia
Pharaoh 法老 Falao
Philistine 非利士 Feilìshì
Rabbanah 拉班納 Labannà
Rahab 拉哈伯 Lahabó
Ramah 拉瑪 Lama
Ramah 雷瑪 Léima
Rameumptom 雷米遏敦 Léimi'èdun
Remaliah 利瑪利 Lìmalì
Rezin 利汎 Lìfàn
Riplah 瑞普拉 Ruìpula
Riplakish 瑞蘭克虛 Ruìlánkèxu
Ripliancum 律坡良肯 Lupoliángken
Salem 撒冷 Saleng
Sam 賽姆 Sàimu
Samaria 撒瑪利亞 Samalìya
Samuel 撒母耳 Samu'er
Sarah 撒拉 Sala
Sariah 撒拉亞 Salaya
Satan 撒但 Sadàn
Saul 掃羅 Saoluó
Seantum 西安敦 Xi'andun
Sebus 西巴士 Xibashì
Seezoram 西埃孰藍 Xi'aishúlán
Senine 先寧 Xianníng
Senum 先能 Xiannéng
Seon 先昂 Xian'áng
Seraphim 撒拉弗 Salafú
Seth 撒斯 Sasi
Shared 解瑞特 Xièruìtè
Shazer 謝射 Xièshè
Shearjashub 施亞雅述 Shiyayashù
Shelem 歇蘭 Xielán
Shem 希姆 Ximu
Shemlon 歇隆 Xielóng
Shemnon 舍嫩 Shè'nèn
Sherem 歇雷 Xieléi
Sherrizah 休賴閘 Xiulàizhá
Sheum 咻呣 Xiumu
Shez 希磁 Xicí
Shiblom 歇勃倫 Xiebólún
Shiblon 歇勃隆 Xiebólóng
Shiblum 歇勃侖 Xiebólún
Shiloah 夏洛亞 Xiàluòya
Shilom 夏隆 Xiàlóng
Shim 歇姆 Xiemu
Shimnilon 歇姆乃隆 Xiemunailóng
Shinar 夏拿 Xià'ná
Shiz 薛慈 Xuecí
Shule 休爾 Xiuer
Shum 夏姆 Xiàmu
Shurr 旭爾 Xù'er
Sidom 沙度 Shadù
Sidon 沙騰 Shaténg
Sinai 西乃 Xi'nai
Sinim 薩聶 Sà'niè
Siron 沙龍 Shalóng
Sodom 所多瑪 Suoduoma
Syria 敘利亞 Xùlìya
Tabeal 他比勒 Tabilè
Tarshish 他施 Tashi
Teancum 替安肯 Tì'anken
Teomner 替歐納 Tì'ounà
Thummin 土明 Tumíng
Timothy 提摩太 Tímótài
Tubaloth 丟索洛師 Diusuoluòshi
Uriah 尤拉阿 Yóula'a
Urim 烏陵 Wulíng
Uzziah 烏西雅 Wuxiya
Zarahemla 柴雷罕拉 Cháiléihanla
Zebulun 冉別倫 Ranbiélún
Zechariah 撒迦利亞 Sajialìya
Zedekiah 西底家 Xidijia
Zeezrom 齊愛治樂 Qí'àizhìlè
Zemnarihah 冉納賴哈 Rannàlàiha
Zenephi 冉乃法 Rannaifa
Zeniff 徐笠夫 Xúlìfu
Zenock 徐諾克 Xúnuòkè
Zenos 徐納斯 Xú'nàsi
Zerahemnah 冉拉罕拿 Ranlahanná
Zeram 齊雷 Qíléi
Zerin 齊林 Qílín
Ziff 錫夫 Xífu
Zion 錫安 Xí'an
Zoram 佘雷 Shéléi
http://taiwan.taipei.mission.net© 1996 - 2002, Taiwan Taipei Mission Alumni Website Team
"Site-in-a-Box" (SIB) is a service mark of the LDS Mission Network. Version 2.1